Kattavat palvelut Neuropsykologipalvelu Mantelista

Neuropsykologinen tutkimus

Neuropsykologisen tutkimuksen tarve liittyy usein lapsen tai nuoren oppimisvaikeuksiin, kehityksellisiin ongelmiin, neurologiseen sairauteen tai tapaturmaan. Neuropsykologisessa tutkimuksessa arvioidaan lapsen tai nuoren kognitiivisia taitoja, oppimisen valmiuksia sekä arjen tilanteiden edellyttämiä taitoja. Tutkimus kattaa lapsen vahvojen ja heikkojen toiminta-alueiden kartoittamisen, päättelytaitojen arvioinnin sekä mahdollisten tukitoimien suunnittelun.

Neuropsykologinen tutkimus aloitetaan vanhempien ja lapsen haastattelulla. Tutkimuksen jälkeen tuloksista keskustellaan yhdessä vanhempien ja lapsen kanssa sekä laaditaan kirjallinen palaute kotiin ja lähettävälle lääkärille. Toisinaan tutkimukseen liittyy yhteisneuvottelu vanhempien, lapsen, koulun henkilökunnan ja/tai terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

Neuropsykologiseen tutkimukseen varataan yleensä 8-10 käyntikertaa (á 45min), jotka voidaan toteuttaa esimerkiksi neljällä tai viidellä tapaamisella. Mikäli psykologin tutkimukset on tehty kotikunnassa, voidaan neuropsykologinen tutkimus toteuttaa vähemmillä käyntikerroilla täydentäen aiemmat tutkimukset.

Neuropsykologinen kuntoutus

Neuropsykologinen kuntoutus pohjautuu tehtyyn neuropsykologiseen tutkimukseen. Neuropsykologinen kuntoutus suunnitellaan yksilöllisesti lapsen tarpeiden mukaan yhteistyössä vanhempien ja lapsen kanssa. Neuropsykologisessa kuntoutuksessa harjoitellaan toisaalta vaikeuksia tuottavia asioita ja toisaalta autetaan lasta hyödyntämään omia vahvuuksiaan uuden oppimisessa ja jokapäiväisessä elämässä. Harjoittelun kohteena ovat usein myös uusien opiskelustrategioiden tai työskentelystrategioiden harjaannuttaminen. Tiedon antaminen tai keinojen pohtiminen arkeen yhdessä vanhempien ja lapsen kanssa sekä yhteistyö koulun ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa on osa kuntoutusta. Lapsen myönteisen minäkäsityksen tukeminen ja hänen elämäntilanteensa huomioiminen kokonaisuutena on kuntoutuksessa olennaista. Neuropsykologinen kuntoutus pohjautuu toimivaan ja luottamukselliseen suhteeseen kuntouttavan neuropsykologin ja lapsen sekä hänen perheensä välillä.

Neuropsykologinen kuntoutus toteutetaan Neuropsykologipalvelu Mantelin tiloissa Tampereella pääosin säännöllisinä kerran viikossa toteutuvina vastaanottokäynteinä. Lisäksi koulu- ja verkostoneuvotteluita voidaan toteuttaa asiakkaan kotikunnassa. Erikseen sovittaessa käyntejä ja neuvotteluita voidaan toteuttaa myös etäyhteyden välityksellä.

Psykologinen tutkimus

Psykologisessa tutkimuksessa arvioidaan lapsen kehitystasoa ja kognitiivisia taitoja. Se on neuropsykologista tutkimusta suppeampi ja voidaan toteuttaa esimerkiksi kouluvalmiusarviota varten. Psykologiseen tutkimukseen varataan yleensä vähintään 5 käyntikertaa (á 45 min) ja siihen kuuluu sekä suullinen että kirjallinen palaute.

Työnohjaus

Työnohjaus psykologeille ja neuropsykologeille